Spojovací materiál Optimal - Spojovací materiál pro profesionály


SpojovaciMaterial-optimal.cz: Spojovací materiál - prodej po celé ČR

PŘIHLÁSIT REGISTRACE

PŘEJÍT DO NÁKUPNÍHO KOŠÍKU POLOŽEK: 0              CENA: 0,00 Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
Jiří Raich
 
se sídlem: Kyselova 1182/2, Praha 8, 182 00  
identifikační číslo: 666 05 237
pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.spojovacimaterial-optimal.cz

1. Nabídka zboží

Naše stránky nabízí základní spojovací materiál pro profesionály, stavební firmy i hobby použití. Díky dlouholetým zkušenostem a kontaktům na rozhodující dodavatele spojovacích materiálů Vám dle Vašeho konkrétního požadavku naceníme na míru Vaši zakázku. S ohledem na místo dodání za Vás vybereme optimálního dodavatele za optimální cenu. Ušetříme Váš čas při hledání optimální varianty a tuto práci provedeme za Vás (ne všichni, kteří se holedbají nejnižšími cenami, svému slovu dostojí). My víme, kdo je v jakém sortimentu silný a podle toho bude vypadat cena. Ceny uvedené na webu jsou za ucelené zakázky. Zakázky dodáváme přepravními službami a jsme schopni reagovat pružně a hlavně rychle - 80% zakázek je doručeno již druhý den.

2. Objednání zboží

Teprve po námi potvrzené nabídce je vaše objednávka platná.

Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky do doby než je zboží expedováno. V případě, že ke stornování dojde až po expedici zboží, má dodavatel právo na náhradu prokazatelných nákladů spojených s expedicí.

Prodávající může od objednávky ustoupit v případě, že se zboží přestalo vyrábět, nebo se podstatně zvýšila mezitím cena. V tomto případě bude kupujícímu neprodleně vrácena kupní cena.

3. Záruka a reklamace

Veškerý spojovací materiál a nářadí je od autorizovaných výrobců, dovozců či oficiálních distributorů a je na něj poskytována plná záruka dle stávajících předpisů. 

Reklamace jsou vyřizovány standartním způsobem v souladu s legislativou. Doporučujeme věnovat patřičnou pozornost převzetí dodávky s ohledem na možné poškození při přepravě a tím předejít případným nesrovnalostem.

4. Platební podmínky

Standartní způsob je úhrada dobírkou při dodání zásilky, případně na základě předfaktury.

5. Dodání zboží

Zboží je expedováno převážně dle možností výrobce. V případě, že z důvodů na straně výrobce se dodací lhůta prodlouží, může zákazník objednávku zrušit – samozřejmě bez jakýchkoli sankcí, nebo s ním může být dohodnuto jiné řešení. O termínech dodání bude zákazník informován při potvrzení objednávky.

6. Odstoupení od kupní smlouvy


6.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího: odbyt@spojovacimaterial-optimal.cz

6.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4.      Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.5.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

6.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Doprava

K dovozu zboží jsou využívány přepravní společnosti a s ohledem na zákazníka tak, aby se minimalizovaly vynaložené náklady. Zákazník je průběžně informován a stavu své objednávky a v konečné fázi i o času dodání zboží na místo určení.

8. Odpovědnost za správnost údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že informace uvedené na webových stránkách jsou přebírány od třetích stran /dodavatelů/ a mohou proto obsahovat nepřesnosti, nemůžeme bezvýhradně garantovat jejich informační hodnotu. Neneseme tedy odpovědnost za škody, které by mohly vzniknou použitím informací z našich webových stránek.

9. Informační a technická podpora zákazníkovi

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici a v průběhu celého procesu obchodu
Vám budeme nápomocni při řešení problému, který by se případně mohl vyskytnout. 
SPOJOVACÍMATERIÁL-OPTIMAL.cz